Contact
Acasa > CLP > Legislatie UE

Regulamentul (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
Tabelul 3.2 - Lista substanţelor care au clasificare şi etichetare armonizate, în conformitate cu criteriile din Regulamentul 1272/2008 (CLP) 

Regulamentul (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (text consolidat 01.01.2017)

Regulamentul (CE) nr.1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr.648/2004 în vederea adaptarii acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor

Regulamentul (UE) nr. 440/2010 al Comisiei din 21 mai 2010 privind taxele platite Agentiei Europene pentru Produse Chimice in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor

Regulamentul (UE) nr.758/2013 al Comisiei din 7 august 2013 de corectare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Regulamentul (UE) nr.605/2014 al Comisiei din 5 iunie 2014 de modificare, în scopul introducerii frazelor de pericol și a frazelor de precauție în limba croată și al adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor